Titanium SDK 3.1 กับ Facebook

จากบทความก่อนหน้านี้ที่ได้แนะนำวิธีการใช้ Titanium Mobile กับ Facebook  เนื่องจากผมได้เขียน Application ขึ้นมาใหม่อีก 1 ตัวซึ่งวิธีการเดิมจากบทความ Titanium Mobile กับ Facebook นั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้กับ SDK ตัวใหม่ได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการเรียกใช้ใน Version 3.1.0 หลังจากหาวิธีการอยู่นาน วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้กันครับ


จากเดิมนั้นหากเราต้องการเรียกใช้ Facebook บน Titanium Mobile เราจะต้องเรียกโดยใช้คำสั่งแบบนี้
Titanium.Facebook.appid = '253673451435346';
Titanium.Facebook.permissions = ['publish_stream'];
Titanium.Facebook.addEventListener('login', function(e) {
       if (e.success) {
         alert('Logged In');
       } else if (e.error) {
         alert(e.error);
       } else if (e.cancelled) {
         alert("Canceled");
       }
});
Titanium.Facebook.authorize();

ซึ่งจาก Code ด้านบนนี้หากนำไปรันจะพบว่า ไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่บรรทัดแรกครับ


วิธ๊การแก้ไขเป็นแบบนี้ครับ

  • เปิดไฟล์ tiapp.xml ขึ้นมาก่อนครับ จะพบหน้าจอแบบนี้ 

  • ไปที่ Module กดเครื่องหมาย + 

  • เลือก Facebook 

จากน้ัน Application ของเราก็จะสามารถทำงานได้ ตามปกติ  หรือ หากต้องการเรียกใช้ Facebook ในแบบ Common JS ก็สามารถเรียกใช้ได้โดยการสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อเรียกใช้งาน Module Facebook ได้โดยใช้คำสั่ง แบบนี้
var fb = require('facebook');
fb.appid = '253673451435346';
fb.forceDialogAuth = true;
fb.permissions = ['publish_stream','user_photos','user_birthday','offline_access'];

ก็สามารถเรียกใช้ Facebook ได้ตามปกติแล้วหล่ะครับ 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น